Regulamin Świadczenia Usług
w Centrum Medycznym VIMED

§ 1
Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Centra Medyczne VIMED na rzecz Pacjentów (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej).

§ 2
Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług w placówkach Centrum Medycznego VIMED wraz ze wszystkimi zmianami i załącznikami.

Zgoda Pacjenta na udzielanie świadczeń – oświadczenie pacjenta podpisywane przed przystąpieniem do udzielania świadczeń realizowanych w CM VIMED, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zgoda Pacjenta na zabiegi medycyny fizykalnej – oświadczenie pacjenta podpisywane w obecności lekarza, który uprzednio omówi z pacjentem proponowane zabiegi i udzieli odpowiedzi na pytania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Pacjent – każda osoba, która ukończyła 6 rok życia i korzysta z usług medycznych w CM VIMED niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora.

CM VIMED – podmiot leczniczy, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr księgi 000000023559, prowadzony przez spółkę VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 przy ul. Czerniowieckiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198978, NIP 567-13-21-834, REGON 130285588.

Recepcja – punkt obsługi pacjentów w siedzibie CM VIMED lub oddziale CM VIMED zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Zabłocie 25.

Cennik usług – stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu i jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz podczas konsultacji u dietetyków i lekarzy.

§ 3
Podstawy wykonywania usług medycznych

 1. CM VIMED jest placówką medyczną, świadczącą usługi medyczne na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
 2. Korzystanie z usług medycznych może się rozpocząć po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, wypełnieniu karty informacyjnej pacjenta, podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na świadczenie usług medycznych oraz po dokonaniu przez pracownika Recepcji odpowiedniego wpisu w systemie informatycznym CM VIMED.
 3. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych w CM VIMED po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 4. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat,
  u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych u pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego pacjenta.
 6. CM VIMED oferuje głównie kompleksowe programy diagnostyczno-konsultacyjno-zabiegowe dostępne w seriach oraz pojedynczo, a także badania, konsultacje i edukację zdrowotną.
 7. CM VIMED stawia do dyspozycji pacjenta swoje zasoby w określonym miejscu i czasie. Pacjent zobowiązuje się za wykonanie tych usług zapłacić kwotę określoną w Cenniku.
 8. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług CM VIMED, dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% wartości usługi i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług medycznych i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 9. Lekarze oraz dietetycy, udzielający konsultacji w CM VIMED, kierują na badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, zabiegi bądź leczenie szpitalne poprzez wystawienie odpowiedniego skierowania.
 10. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub zabiegi musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi skierowanie. Zasada ta nie dotyczy konsultacji wstępnej.
 11. Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wykonania zabiegu.

§ 4
Zasady rezerwacji usług

 1. Rezerwacja terminów świadczenia usług dokonywana jest po wniesieniu zaliczki w wysokości odpowiadającej wartości zamówionych usług.
 2. Personel medyczny przystępuje do udzielania świadczeń medycznych po stwierdzeniu dokonania opłaty za usługi.
 3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 22 266 80 66 w Warszawie oraz 12 445 31 15 w przychodni w Krakowie lub bezpośrednio w Recepcji CM VIMED.
 4. Wpłaty zaliczki należy dokonać w ciągu 48h od momentu rezerwacji, w Recepcji CM VIMED lub przelewem na konto bankowe, którego numer podany jest na stronie internetowej www.vimed.pl, na rzecz: CM VIMED Sp. z o.o., 02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 9, podając: tytuł wpłaty, Imię i Nazwisko, nr PESEL Pacjenta, ID Pacjenta VIMED. Można także dokonać płatności korzystając z internetowego systemu płatności na stronie internetowej www.vimed.pl.
 5. Potwierdzenie przelewu można wysłać drogą elektroniczną na adres ksiegowosc@vimed.pl lub faksem na numer 22 205 06 59. Rezerwacja zostaje dokonana po zarejestrowaniu wpłaty na koncie CM VIMED.
 6. Zaksięgowane przez CM VIMED środki zostają zarachowane jako płatność za usługi w kolejności odpowiadającej najbliższym kalendarzowo terminom rezerwacji, zgodnie z zasadami płatności określonymi w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku nieobecności pacjenta na zarezerwowanej wizycie, bez powiadomienia o tym CM VIMED w takim terminie, aby można było niewykorzystany termin wykorzystać dla innego pacjenta, zaliczka zostanie wykorzystana na pokrycie 100% cennikowej wartości usługi jako rekompensata poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.). Rezerwacja zastępczego terminu zostanie dokonana po dokonaniu wpłaty zaliczki zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Spóźnienie się pacjenta na zabieg/wizytę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu zabiegu/wizyty lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu zabiegu/wizyty mogłoby wpłynąć na obniżenie jego jakości. W takiej sytuacji pacjent zobowiązany jest uregulować opłatę za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.).
 9. W sytuacji, gdy usługa nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie CM VIMED, a Pacjent który dokonał przedpłaty w pełnej wysokości nie zostanie o tym uprzedzony na 24 godziny przed terminem, otrzyma rabat na tę usługę w wysokości 100% wartości usługi.
 10. Zwrot środków może zostać dokonany jedynie za okazaniem paragonu, na pisemny wniosek pacjenta wraz z uzasadnieniem.

§ 5
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w CM VIMED pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  • wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,
  • po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  • przestrzeganie Regulaminu porządkowego CM VIMED,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie CM VIMED,
  • poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu CM VIMED,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  • posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
  • posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • przestrzeganie zaleceń personelu CM VIMED.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w CM VIMED ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika CM VIMED.
 4. Kierownik CM VIMED zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
 5. Kierownik CM VIMED ma prawo odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi, który narusza zapisy określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Wyciąg z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest w Recepcji przychodni.

§ 6
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością CM VIMED. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. CM VIMED udostępnia dokumentację medyczną:
  • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w siedzibie CM VIMED,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
 4. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
 5. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
 6. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4,50 zł, max 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej –0,69 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 0,13 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Personel CM VIMED może przystąpić do udzielania świadczeń medycznych wyłącznie po podpisaniu przez pacjenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń, a także po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych oraz do odmowy zgody na ich wykonanie, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych.
 3. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu w trakcie zabiegu, pacjent winien niezwłocznie poprosić o przerwanie zabiegu i poinformować personel o rodzaju zaobserwowanych zaburzeń. Personel zobowiązany jest sporządzić notatkę o wystąpieniu zaburzeń zgodnie z odpowiednią instrukcją postępowania.
 4. CM VIMED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa personelu
  CM VIMED.
 5. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie CM VIMED z jego winy.
 6. Wprowadzanie zwierząt na teren CM VIMED jest zabronione.
 7. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie CM VIMED jest zabronione.
 8. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie CM VIMED lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób. W takiej sytuacji CM VIMED ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 9. CM VIMED zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub Cennika usług po dniu dokonania przez Pacjenta wpłaty zaliczki i zarezerwowaniu terminu świadczenia usług, Pacjent będzie uprawiony do odstąpienia od umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisy wykonawcze.
 11. Spory powstałe przy wykonywaniu Umowy o świadczenie usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do miejsca świadczenia usług.
 12. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Świadczenia Usług CM VIMED wydanie nr 4, obowiązuje od 03.09. 2015 r.